Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie wymienionych aktów prawnych:

Uchwała Nr XIX/269/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodoej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

Uchwała Nr XXI/452/99 Rady Miejskiej w  Olsztynie z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie oraz Uchwała Nr X/142/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 127 poz.721 z 2011 r. z pozn.zm.) wraz z rozporzadzeniami.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016 poz.23 z pozn.zm.).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 poz. 101 z pozn.zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z pozn.zm.).

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.